Kundcase – Södertälje

Brobygge i komplicerad terräng

Med höga säkerhetskrav och komplicerad geoteknik krävdes omfattande mätning när den nya klaffbron över Södertälje kanal skulle byggas.

Järnvägen över Södertälje klaffbro trafikeras främst av pendeltåg men även en del godståg och sammantaget passerar ca 190 tåg varje dygn. Men den gamla bron var inte byggd för att klara de krav som ställs på järnväg och sjöfart idag. Den behövde klara av att bära tyngre tåg och fartyg som går djupare under den. Dessutom störde ständiga underhållsarbeten järnvägstrafiken och kostade pengar. Banverket beslutade därför att bygga en ny bro. Med MT Höjsgaard som entreprenör ansvarade AVA Monitoring för de omfattande mätningarna i den mycket komplexa terrängen.

Avancerad geoteknik

I uppdraget ingick ett omfattande kontrollprogram med ett mycket stort antal mätningar i olika varianter. Bakgrunden till de omfattande mätningarna är de höga säkerhetskraven, som i sin tur beror på de svåra grundförhållandena runt bron. Slänterna sluttar brant ner mot kanalen och är mycket instabila. I det här området är geotekniken komplicerad då det som mest var 60 meter genom en grusås ner till ett fast berg. I området finns också en geologisk förkastningszon som indikerar område där det kan förekomma slag och sprickor i berget.

Kontinuerlig mätning och övervakning

Mätkonsulter från MT Höjgaard mätte temperaturen i stålbron, lufttryck och lufttemperatur, portryck, buller, acceleration, rörelse, inklination och vibrationer. Den mätutrustning som användes var 16-kanals AvaLogger M2 (4-20 mA) med temperaturgivare, inklinometer och högprecisionsinklinometer, 1-kanals Checkpoint med Diver (vattennivå-datalogger), 4-kanals AvaLogger (0-100 mV) och tryckgivare typ Druck och BAT-spets samt AvaTrace vibrationsinstrument. Övervakning skedde kontinuerligt med avstämning mot varsel och larmnivåer, och mätresultaten kunde kontrolleras i realtid med hjälp av det webbaserade systemet AvaNet.

Lägre bullernivå och högre kapacitet

Brobygget startade våren 2007 och den nya bron togs i bruk 2010. Den är totalt cirka 230 meter lång, varav 55 meter går över själva farleden. Vid broöppning når bron en fri höjd på 40,5 meter. I och med att avståndet mellan bropelarna är större än tidigare blev det även möjligt att bredda kanalen ytterligare. Bron klarar en högre axellast på tågvagnarna och har betydligt lägre bullernivå än den gamla bron, som nedmonterades.

Bilder